EasyBlog

This is some blog description about this site

กิจกรรมคลับอุตสาหกรรมบริการ 2561

การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ จำนวนเงิน ๑๗,๑๐๐ บาท ในวันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Continue reading
102 Hits
0 Comments

กิจกรรมคลับอาหาร 2561

เสวนาหาหัวข้อทำ แผนวิจัยอาหารแบบบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม จำนวนเงิน ๒๐,๒๐๐ บาท ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Continue reading
155 Hits
0 Comments

กิจกรรมคลับพยาบาลและสุขภาวะ 2561

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ 5 สาขา ในการกาหนดหัวเรื่องวิจัย และเตรียมขอทุนวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 (16 ก.พ. 61)

 

Continue reading
121 Hits
0 Comments

กิจกรรมคลับการศึกษาปฐมวัย 2561

การจัดทำงานวิจัยปีงบประมาณ 2562 และ การเขียนบทความวิจัย วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี หรดาล อาจารย์จากสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue reading
108 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยเเละคลินิกวิจัยในด้านพยาบาลและสุขภาวะ กิจกรรมที่ 3 (2560)

         สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามเครือข่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (Researcher Club)มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยภายใต้อัตลักษณ์พยาบาลและสุขภาวะ ทั้งนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research)” โดย อาจารย์ ดร.ศิวะพร ภู่พันธ์ ภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

เอกสารประกอบ

Mixed Methods Research

 

 

Continue reading
219 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยเเละคลินิกวิจัยในด้านพยาบาลและสุขภาวะ กิจกรรมที่ 2 (2560)

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามเครือข่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (Researcher Club) โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยภายใต้อัตลักษณ์พยาบาลและสุขภาวะ โดยจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการสาขาย่อย 5 สาขา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/พยาบาลและสุขภาวะ” บรรยายโดย ผู้ประสานงานด้านการวิจัย คณะกรรมการการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์

 

  

Continue reading
218 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยเเละคลินิกวิจัยในด้านพยาบาลและสุขภาวะ กิจกรรมที่ 1 (2560)

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามเครือข่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (Researcher Club) โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยภายใต้อัตลักษณ์พยาบาลและสุขภาวะ โดยจัดประชุมเพื่อกำหนดกรอบการวิจัย เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

Continue reading
234 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยเเละคลินิกวิจัยในด้านอาหาร กิจกรรมที่ 1 (2560)

         สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ  โรงเรียนการเรือน จัดโครงการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยเเละคลินิกวิจัยในด้านอาหาร กิจกรรมที่ 1 เสวนาหาหัวข้อการทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วนธุรกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้อัตลักษณ์อาหาร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยสวนดุสิต

  

Continue reading
321 Hits
0 Comments

โครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมที่ 4

คลินิกวิจัย ครั้งที่ 2

 

     คลินิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้ง ที่ 2 โดยวิทยากร รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง KM อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Continue reading
716 Hits
0 Comments

โครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมที่ 3

คลินิกวิจัย ครั้งที่ 1

 

       คลินิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้ง ที่ 1 โดยวิทยากร รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 207.1 อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Continue reading
456 Hits
0 Comments

โครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยอย่างไรให้เหมาะสม”

 

       ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ กล่าวต้อนรับวิทยากรเเเละผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นางสาว ณปภร เจี้ยวเห้ง บรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่สามารถจดทรัพย์สินทางปัญญา” เเละดร.ยุธยา อยู่เย็น บรรยายเรื่อง “นโยบายการจัดสรรทุนวิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น มาเป็นวิทยากรบรรยายในห้วข้อ "การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยอย่างไรให้เหมาะสม" ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องลิขิต โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Continue reading
381 Hits
0 Comments

โครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมที่ 1

เสวนาการทำวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

       ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ กล่าวต้อนรับวิทยากรเเเละผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ รายงานผลการดาเนินงานด้านงาน Researcher Club อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในช่วงที่ผ่านมา โดยมีทีมวิทยากร ประกอบไปด้วย ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ และ รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส

 

  

 

Continue reading
413 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมที่ 1-3

       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ภายใต้โครงการการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยภายในตามอัตลักษณ์ ( Researcher club ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อสร้างเครือข่ายการทำวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย พัฒนางานวิจัยในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด งานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม มุ่งสู่การดำเนินงานวิจัยต่อไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยาพิเศษ เรื่อง "นโยบายการจัดสรรทุนวิจัย" นางสาวณปกร เจี้ยวเห้ง ผู้อำนวยการหน่วยจัดการทรัพย์ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรยาย เรื่อง "แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่สามารถจดทรัพย์สินทางปัญญา" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา จัตุชัย บรรยายเรื่อง "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทางครุศาสตร์ และ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางครุศาสตร์ "

       ซึ่งตลอดเวลาอบรม 3 วัน มีกิจกรรม ทางการวิจัย ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น กิจกรรม ระเบียบวิธีวิจัยทางครุศาสตร์ มีการบรรยาย เรื่อง " ระเบียบวิธีวิจัยทางครุศาสตร์ และ เขียนงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยทางครุศาสตร์ " โดย ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กิจกรรม เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง " เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อรับทุน " การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นที่น่าสนใจ สำหรับบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์และบุคลากรภายนอก อย่างเช่น มรภ.อุบลราชธานี มรภ.สงขลา และ โรงเรียนอนุบาลมณียา เข้าร่วมกิจกรรมใน

 

 

 

Continue reading
667 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในสาขาพยาบาลและสุขภาวะ กิจกรรมที่ 1-4

       คณะพยาบาลศาสตร์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบอัตลักษณ์ด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการวิจัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิจัยภายในและภายนอกคณะ (Researcher Club) ประกอบไปด้วย 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงร่างการวิจัย 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ ICT ในงานวิจัยเพื่อสุขภาวะ 3. การอบรมเรื่อง จัดการงานวิจัยอย่างไรให้บรรลุผล 4. การอบรมเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงร่างการวิจัย


       กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนมโนทัศน์ให้กับผู้เข้าประชุม สาระสำคัญของการบรรยายประกอบด้วย1) ประเด็นการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 2) การเขียนข้อเสนอการวิจัยที่มีประสิทธิผล (เขียนโครงร่างวิจัยอย่างไรให้สร้างสรรค์ และโดนใจ) 3) การสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ ICT ในงานวิจัยเพื่อสุขภาวะ


       กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนมโนทัศน์ให้กับผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานวิจัยที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศกับสุขภาวะ สาระสำคัญของการบรรยายประกอบด้วย 1) แนวทางการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการวิจัย 2) ICT กับการวิจัยเพื่อสุขภาวะ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงร่างวิจัย (Concept mapping) ที่บูรณาการสุขภาวะ กับ ICT สุขภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนคเหนือเป็นวิทยากร กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน

การอบรมเรื่อง จัดการงานวิจัยอย่างไรให้บรรลุผล


       กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย เนื่องจากผลงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวข้องกับวิธีการเชิดชูอาจารย์ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและการสร้างแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัยทั้งใน ด้านที่สามารถนำไปสู่ผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งและการสร้างความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาการพยาบาล สาระสำคัญของการอบรมประกอบด้วย 1) พันธกิจการวิจัยกับภาระงานอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ และ 2) เกณฑ์การประกันคุณภาพด้านผลงานวิจัยในสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทกา สวัสดิพานิช เป็นวิทยากร กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

การอบรมเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย


       กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนมโนทัศน์ในการสร้างสรรค์งานวิจัยชั้นเรียนและงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สาระสำคัญของการอบรมประกอบด้วย 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย และ 2) การวิจัยชั้นเรียน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ว่องวาณิชเป็นวิทยากร กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาาคม 2559 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

 

Continue reading
1301 Hits
0 Comments

โครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในด้านอาหาร กิจกรรมที่ 3

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมโครงร่างงานวิจัยทางด้านอาหารเสนอต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

       ผศ.ดร.อุบล ชื่นสําราญ กล่าวต้อนรับวิทยากร และรายงานผลการดําเนินกิจกรรมที่ 2 โดยมีทีมวิทยากร ประกอบไปด้วย ศ.ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เเละรศ.ดร.วิไล รังสาดทอง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมย่อย ฮอลล์ 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Continue reading
473 Hits
0 Comments

โครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในด้านอาหาร กิจกรรมที่ 2

เสวนาการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยด้านอาหาร: เขียนอย่างไรให้ได้ทุน

 

       ผศ.ดร.อุบล ชื่นสําราญ กล่าวต้อนรับวิทยากร และรายงานผลการดําเนินกิจกรรมที่ 1 โดยมีทีมวิทยากร ประกอบไปด้วย ศ.ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เเละรศ.ดร.วิไล รังสาดทอง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมย่อย ฮอลล์ 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

 

Continue reading
362 Hits
0 Comments

โครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในด้านอาหาร กิจกรรมที่ 1

เสวนาการทำวิจัยด้านอาหารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

       คุณณปภร เจี้ยวเห้ง ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโนโลยี บรรยายแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่สามารถจดทรัพย์สินทางปัญญาได้, ศ.ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เเละรศ.ดร.วิไล รังสาดทอง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Continue reading
300 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในเครือข่ายตามอัตลักษณ์ มสด. (Researcher Club)

       

 

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในเครือข่ายตามอัตลักษณ์ (Researcher Club) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยมีอาจารย์ นักวิจัย จากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

Continue reading
496 Hits
0 Comments