เดือนมิถุนายน

2 มิ.ย. 2560

อาหาร
(โรงเรียนการเรือน)

กิจกรรมที่ 1: เสวนาหาหัวข้อการทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยธุรกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้อัตลักษณ์อาหาร

วิทยากร โดย

ศ.ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์การอาหาร    

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.วิไล รังสาดทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์อังค์ริสา แสงจำนงค์

เพ็ญภาพร กระเวน

7 มิ.ย. 2560

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและบริการ

(โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ)

เสวนาการทำวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อหาปัญหาของงานวิจัย

วิทยากร โดย  รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

อาจารย์อังค์ริสา แสงจำนงค์

ธารทิพย์ นรังศิยา

13 มิ.ย. 2560

การศึกษาปฐมวัย

(คณะครุศาสตร์)

กิจกรรมที่ 1 “การสร้างความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561”

บรรยายหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561”

วิทยากร โดย ดร.ยุธยา  อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บรรยายหัวข้อ “ระเบียบในการดำเนินการวิจัยเพื่อของบประมาณ” และ “การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลักของบุคลากร”

วิทยากร โดย ดร.พัชราภรณ์  พุทธิกุล               

อาจารย์อังค์ริสา แสงจำนงค์

เพ็ญภาพร กระเวน

14 มิ.ย. 2560

การศึกษาปฐมวัย

(คณะครุศาสตร์)

กิจกรรมที่ 2 “การนำองค์ความรู้สู่การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย”

บรรยายหัวข้อ “การออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลักของบุคลากร” และ “รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพการสุ่มตัวอย่าง”

วิทยากร โดย ดร.พัชราภรณ์  พุทธิกุล

อาจารย์อังค์ริสา แสงจำนงค์

เพ็ญภาพร กระเวน

15 มิ.ย. 2560

การศึกษาปฐมวัย

(คณะครุศาสตร์)

กิจกรรมที่ 3 “การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล”

บรรยายหัวข้อ “การสร้างเครื่องมือ” และ “การเก็บรวบรวมข้อมูล”

วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง  คณะศึกษาศาสตร์           

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์อังค์ริสา แสงจำนงค์

เพ็ญภาพร กระเวน

16 มิ.ย. 2560

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและบริการ

(โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ)

คลินิกวิจัยครั้งที่ 1

วิทยากร โดย  รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

อาจารย์อังค์ริสา แสงจำนงค์

ธารทิพย์ นรังศิยา

 

22 มิ.ย. 2560

การพยาบาลและสุขภาวะ

(คณะพยาบาลศาสตร์)

กิจกรรมที่ 3 ระยะที่ 3-5 การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเฉพาะทาง 5 โครงการ

ปรึกษาคลินิกวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มสาขาด้านที่ 1สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ปรึกษาคลินิกวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มสาขาด้านที่ 2 สาขาการพยาบาลเด็ก

อาจารย์อังค์ริสา แสงจำนงค์

ธารทิพย์ นรังศิยา

27 มิ.ย. 2560

อาหาร
(โรงเรียนการเรือน)

กิจกรรมที่ 2: เสวนาการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยด้านอาหาร: เขียนอย่างไรให้ได้ทุน

วิทยากร โดย

ศ.ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์การอาหาร    

                              คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.วิไล รังสาดทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์อังค์ริสา แสงจำนงค์

เพ็ญภาพร กระเวน

28 มิ.ย. 2560

การศึกษาปฐมวัย

(คณะครุศาสตร์)

กิจกรรมที่ 4 “ปฏิบัติการการเขียนโครงการงานวิจัย”

บรรยายหัวข้อ “องค์ความรู้ใหม่กับการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย” และ “การพัฒนางานการศึกษาปฐมวัยไปสู่งานวิจัยที่มีคุณค่า”

วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  หรดาล คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์อังค์ริสา แสงจำนงค์

เพ็ญภาพร กระเวน