ปฏิทินการจัดคลินิกวิจัย โครงการ SDU Research Club  ปี 2562 

วันที่ รายละเอียดการจัดกิจกรรม สถานที่ ผู้ประสานงาน
25 เมษายน 2562 
เวลา 09.00-16.00 น.
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน SDU Research Club ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมลิขิต ๒ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล
นายกริชาพัสน์ ชื่นแสงจันทร์
4-5 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00-16.30 น.
การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล
นายกริชาพัสน์ ชื่นแสงจันทร์
6 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00-17.00 น.
คลินิกวิจัย SDU Research Club:อาหาร
ครั้งที่ 1
วิทยากร:
1. ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
2. รองศาสตราจารย์ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
ณ ห้อง Hall 3 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
50 พรรษา
มหาวิชราลงกรณ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำราญ
ดร.สุชาดา คุ้มสลุด
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
18 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30-17.00 น.
คลินิกวิจัย SDU Research Club:
การพยาบาลและสุขภาวะ ครั้งที่ 1
วิทยากร:
1. ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
3. รองศาสตราจารย์วิชัย พาณิชย์สวย
ณ Hall 2 ชั้น 2
คณะพยาบาลศาสตร์
อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
50 พรรษา
มหาวิชราลงกรณ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำราญ
อ.ศศนันทน์ บุญยะวนิช
24 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30-17.00 น.
คลินิกวิจัย SDU Research Club:
อุตสาหกรรมบริการ ครั้งที่ 1
วิทยากร:
1. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
ณ ห้องประชุม
กุมาริกา
โรงแรมสวนดุสิต เพลส
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
25 มิถุนายน  2562                           คลินิกวิจัยSDU Research Club:
การศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 1
วิทยากร:
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา จัตุชัย
2. ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล
ณ ห้อง 11702 อาคาร 11
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อ.ศศนันทน์ บุญยะวนิช
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
ผศ.ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์
26 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00-17.00 น.
คลินิกวิจัย SDU Research Club:อาหาร
ครั้งที่ 2
วิทยากร:
1. ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
ณ ห้อง Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวิชราลงกรณ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำราญ
ดร.สุชาดา คุ้มสลุด
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
27 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน SDU Research Club ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้อง 1208/1
อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล
นายกริชาพัสน์ ชื่นแสงจันทร์
1 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00-17.00 น.
คลินิกวิจัยSDU Research Club:
การจัดการการเกษตร  ครั้งที่ 1
วิทยากร:
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตเวช
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี
ณ ห้อง Hall 3อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
ดร.สุชาดา คุ้มสลุด
ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์
5 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.30-17.00 น.
คลินิกวิจัย SDU Research Club:
อุตสาหกรรมบริการ ครั้งที่ 2
วิทยากร:
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทราพิทักษ์ผล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
ณ อาคาร 32
ห้อง 201-202 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
9 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00-17.00 น.
 
คลินิกวิจัยSDU Research Club:
การศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 2
วิทยากร:
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา จัตุชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
3. ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล
ณ ห้อง 11702 อาคาร 11
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อ.ศศนันทน์ บุญยะวนิช
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
ผศ.ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์
10 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00-17.00 น.
คลินิกวิจัยSDU Research Club:
การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
วิทยากร:
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
2. อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช
ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์
ผศ.ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
11 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00-17.00 น.
คลินิกวิจัย SDU Research Club:
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ 1
วิทยากร:
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐ พิชญางกูร
ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
ดร.สุชาดา คุ้มสลุด
19 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00-17.00 น.
คลินิกวิจัยSDU Research Club:
การจัดการการเกษตร ครั้งที่ 2
วิทยากร:
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตเวช
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี
ณ ห้อง Hall 3อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
ดร.สุชาดา คุ้มสลุด
ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์
24 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00-17.00 น.
คลินิกวิจัยSDU Research Club:
การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
วิทยากร:
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
2. อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช
ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์
ผศ.ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
25 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00-17.00 น.
คลินิกวิจัย SDU Research Club:อาหาร
ครั้งที่ 3
วิทยากร:
1. ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
ณ ห้อง Hall 3 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวิชราลงกรณ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำราญ
ดร.สุชาดา คุ้มสลุด
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
25 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00-17.00 น.
คลินิกวิจัย SDU Research Club:
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ 2
วิทยากร:
ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง
ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
ดร.สุชาดา คุ้มสลุด
คลินิกวิจัยSDU Research Club:
การศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 3
วิทยากร:
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา จัตุชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
3. ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล
ณ ห้อง 11702 อาคาร 11
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อ.ศศนันทน์ บุญยะวนิช
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
ผศ.ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์
26 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.30-17.00 น.
คลินิกวิจัย SDU Research Club:
อุตสาหกรรมบริการ ครั้งที่ 3
วิทยากร:
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทราพิทักษ์ผล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
ณ อาคาร 32
ห้อง 201-202
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
คลินิกวิจัย SDU Research Club:
การพยาบาลและสุขภาวะ ครั้งที่ 3
วิทยากร:
1. ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
3. รองศาสตราจารย์วิชัย พาณิชย์สวย
ณ Hall 2 ชั้น 2
คณะพยาบาลศาสตร์
อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
50 พรรษา
มหาวิชราลงกรณ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำราญ
อ.ศศนันทน์ บุญยะวนิช
7 สิงหาคม 2562
เวลา 08.00-17.00 น.
คลินิกวิจัยSDU Research Club:
การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3
วิทยากร:
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
2. อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช
ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์
ผศ.ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
คลินิกวิจัย SDU Research Club:
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ 3
วิทยากร:
ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง
ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
ดร.สุชาดา คุ้มสลุด
8 สิงหาคม 2562
เวลา 08.00-17.00 น.
คลินิกวิจัยSDU Research Club:
การจัดการเกษตร ครั้งที่ 3
วิทยากร:
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตเวช
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี
ณ ห้อง Hall 3อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
ดร.สุชาดา คุ้มสลุด
ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์
13 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน SDU Research Club ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้อง 1208/1
อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล
นายกริชาพัสน์ ชื่นแสงจันทร์

  

ปฏิทินสรุปกิจกรรม Researcher Club ประจำเดือนเมษายน ปี 2561

เดือนเมษายน 2561

วัน/เดือน/ปี

หน่วยงานที่ดำเนินการ

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

23

เมษายน

2561

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

(โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ)

กิจกรรม

เทคนิคการเลือกใช้กระบวนการวิจัยและวิธีวิจัยให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน

 เวลา  สถานที่

8.30 - 17.00 น.

ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์

ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์

เบญจวรรณ อยู่ถาวร

เพ็ญภาพร กระเวน

25

เมษายน

2561

 

การศึกษาปฐมวัย

(คณะครุศาสตร์)

 กิจกรรม

การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวันยุคไทยแลนด์ 4.0

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

 เวลา  สถานที่

8.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ อาคาร 4 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม

ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์

เบญจวรรณ อยู่ถาวร

เพ็ญภาพร กระเวน

26

เมษายน

2561

 

การศึกษาปฐมวัย

(คณะครุศาสตร์)

 กิจกรรม

การส่งเสริมและการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยยุคไทยแลนด์ 4.0

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

 เวลา  สถานที่

8.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ อาคาร 4 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผศ.ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม

ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์

เบญจวรรณ อยู่ถาวร

เพ็ญภาพร กระเวน