เดือนกุมภาพันธ์ 2561

วัน/เดือน/ปี

หน่วยงานที่ดำเนินการ

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

16

กุมภาพันธ์

2561

การพยาบาลและสุขภาวะ

(คณะพยาบาลศาสตร์)

กิจกรรม

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ 5 สาขา ในการกำหนดหัวเรื่องวิจัย และ เตรียมขอทุนวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ภาคการศึกษาที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560

โดย คณะกรรมการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์

 เวลา  สถานที่

8.30 - 16.30 น.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อ.อังค์ริสา แสงจำนงค์

เบญจวรรณ อยู่ถาวร

เพ็ญภาพร กระเวน

23

กุมภาพันธ์

2561

 

การพยาบาลและสุขภาวะ

(คณะพยาบาลศาสตร์)

 กิจกรรม

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการสาขาย่อย 5 สาขา ในการกำหนดประเด็น/กรอบการวิจัยจัดทำชุดโครงการและข้อสรุป

โดย คณะกรรมการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 เวลา  สถานที่

8.30 - 16.30 น.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

อ.อังค์ริสา แสงจำนงค์

เบญจวรรณ อยู่ถาวร

เพ็ญภาพร กระเวน