เดือนเมษายน 2561

วัน/เดือน/ปี

หน่วยงานที่ดำเนินการ

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

23

เมษายน

2561

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

(โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ)

กิจกรรม

เทคนิคการเลือกใช้กระบวนการวิจัยและวิธีวิจัยให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน

 เวลา  สถานที่

8.30 - 17.00 น.

ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์

ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์

เบญจวรรณ อยู่ถาวร

เพ็ญภาพร กระเวน

25

เมษายน

2561

 

การศึกษาปฐมวัย

(คณะครุศาสตร์)

 กิจกรรม

การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวันยุคไทยแลนด์ 4.0

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

 เวลา  สถานที่

8.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ อาคาร 4 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม

ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์

เบญจวรรณ อยู่ถาวร

เพ็ญภาพร กระเวน

26

เมษายน

2561

 

การศึกษาปฐมวัย

(คณะครุศาสตร์)

 กิจกรรม

การส่งเสริมและการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยยุคไทยแลนด์ 4.0

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

 เวลา  สถานที่

8.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ อาคาร 4 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผศ.ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม

ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์

เบญจวรรณ อยู่ถาวร

เพ็ญภาพร กระเวน