คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมคลินิกวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์พยาบาลและสุขภาวะ (Researcher Club) วันที่15 ก.ค 60 เวลา 9-12 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยากรโดย รศ.ดร.บุญใจ สถิตย์นรากูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์