คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมคลินิกวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์พยาบาลและสุขภาวะ (Researcher Club) วันที่15 ก.ค 60 เวลา 9-12 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยากรโดย รศ.ดร.บุญใจ สถิตย์นรากูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         เดือนแห่งการพัฒนาข้อเสนอวิจัย ท่านใดที่กำลังมองหาประเด็นวิจัยหรือยังไม่ทราบว่าจะพัฒนาข้อเสนอในทิศทางไหนดี ตอนนี้ Researcher Club กำลังดำเนินการค้นหาประเด็นวิจัย และพัฒนาโครงร่างการวิจัย (proposal) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด ท่านใดที่สนใจพัฒนาข้อเสนอที่ตรงกับอัตลักษณ์หรือแบบบูรณาการ สามารถติดต่อขอเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อหัวหน้าคลับ หรือสถาบันวิจัย เบอร์ 02-244-5280-2

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามเครือข่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (Researcher Club)มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยภายใต้อัตลักษณ์พยาบาลและสุขภาวะ ทั้งนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research)” โดย อาจารย์ ดร.ศิวะพร ภู่พันธ์ ภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ อาจารย์ ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล เบอร์โทร 02-4239460

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ จัดโครงวิจัยและคลีนิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและและการบริการ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยภายใต้อัตลักษณ์อุตสาหกรรมบริการ ทั้งนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เสวนาการทำวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อหาปัญหาของงานวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ เบอร์โทร 02-244-5555