SUAN DUSIT UNIVERSITY RESEARCHER CLUB
The Researchers’ Community

ความเป็นมา

Researcher Club เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา (Research and Development Institute = RDI) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในเครือข่ายตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งสี่ด้านได้แก่ อาหาร พยาบาลและสุขภาวะ อุตสาหกรรมบริการ และการศึกษาปฐมวัย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัย ผลงานวิจัยคุณภาพ และเครือข่ายการวิจัย อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอัตลักษณ์ทั้งสี่ด้าน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อไป

อย่างไรก็ตาม Researcher Club ยังได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยในสาขาอื่นๆ สามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นได้อย่างอิสระ และสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบบูรณาการร่วมกับอัตลักษณ์ทั้งสี่ด้านได้

การดำเนินงานของ Researcher Club ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับผู้แทนกลุ่มสาขา วิชาจากทั้งห้าอัตลักษณ์ ประชุมหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในแต่ละปีร่วมกัน โดยให้กิจกรรมในแต่ละปีมีความยืดหยุ่นเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ สังคมเป็นสำคัญ