วัตถุประสงค์ของโครงการ

                1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการวิจัยให้กับนักวิจัยภายใน SDU Research Club
                2. เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับใช้ของบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย